Yalnızca Yaşama

Hakkımızda

Gaziantepli seksen yaşındaki bir vatandaşımızın lokantalardan topladığı yemekleri, nice muzdarip, garip ve yetimlere gece dörtlere kadar kendi minibüsüyle dağıtarak onlara bu hayatta yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla “Topla Dağıt Dinsin Ağıt” sloganıyla yapmış olduğu bu bireysel yardım hareketi Şefkat Yolu olarak çıkış noktamız oldu.

Yardım ve dayanışmayı teşvik eden onun bu davranışını tüm dünyaya duyurma misyonunu Şefkat Yolu olarak biz üstlenmek istedik ve böylelikle ilk dernek olma fikri ortaya atıldı. 08.03.2007 tarihinde İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne müracaatımızı yaptık ve dürüst, şeffaf, kaliteli bir hizmet vermek adına kurumsallaşarak İstanbul Üsküdar’da ki merkezimizde ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında şefkat köprüsü olma çalışmalarına başladık.

Şefkat Yolu Derneği; Bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle sorumluluk, adalet, hassasiyet, şeffaflık, hoşgörülük, doğruluk, güvenirlilik ve yenilikçilik ilkeleriyle gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

Misyonumuz

Hiçbir ayırım gözetmeden tüm ihtiyaç sahiplerine, ilkelerimizden taviz vermeksizin, günümüz teknolojik yöntemlerini kullanarak, hızlı, adaletli ve güler yüzlü bir hizmet sunmak, gönüllerdeki şefkat duygusunu yaşatabilmek adına sürekli çalışmak. 

Vizyonumuz

Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında şefkat köprüsü olmak, yüreklerimizden sızan merhamet duygusuyla; çaresizliğe, ezilmişliğe, yokluğa, sefalete, incinmişliğe, yorgun düşmüşlüğe son vermek ve huzurlu, mutlu adaletli bir dünya için bu yolda yürümek.

Tüzüğümüz

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Hükümleri
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİMadde 1-)

1.1 DERNEĞİN ADI: Şefkat Yolu Derneği’dir. Bundan sonra kısaca dernek olarak zikredilecektir.
1.2 MERKEZİ: İstanbul’dadır. Dernek gerekli gördüğü takdirde iş bu tüzük hükümlerine tabi faaliyet göstermek üzere yurt içinde ve yurtdışında şubeler, irtibat büroları, temsilcilikler açabilir.

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA ALANLARI VE FAALİYET BİÇİMLERİ:
Madde 2-)

2.1 Derneğin Amacı: Belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmaksızın ve hiçbir ayırım gözetmeksizin yurtiçinde ve yurtdışında tüm insanlara; ihtiyaç duydukları her türlü insani yardım ve hizmeti sunmak, ulaştırmak, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakabilmek için faaliyetler yapmak. Kamuya yönelik bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. Yıl içinde elde edilecek gelirlerin, en az üçte ikisini derneğin amaçlarına harcamak.
2.2 Amaçlarını Gerçekleştireceği Çalışma Alanları ve Faaliyet Biçimleri:
Dernek tüzüğün 2.1 maddesi çerçevesinde aşağıdaki faaliyetleri gösterir:
a) BM, İKÖ gibi uluslar arası organizasyonlar, bunlarla irtibatlı olan veya olmayan sivil toplum kuruluşları ile ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla dernek amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak.
b) Dünya çapında fakirlik ve açlığın azaltılması için sosyal çalışmalar yapmak. İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim eşyası ve gereken diğer ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, aşevleri tesisi etmek, yemek dağıtmak ve yedirmek, gıda bankacılığı yapmak. Bu maksatla ulusal ve uluslararası gönüllü teşekkül ve insani yardım kuruluşlarıyla ortaklaşa faaliyetler düzenlemek.
c) Çevre sorunlarının her çeşidiyle ilgili araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu maksatla çalışan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kişi ve kuruluşları her yönden desteklemek.
d) Milli, tarihi ve kültürel değer taşıyan eski eserlerin korunması, bakılması, onarılması, restorasyonu ve ikmali işlerini yapmak ve gelecek nesillere aynen intikalini sağlayacak her türlü faaliyetlerde bulunmak.
e) Ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkıda bulunmak için gerek duyulacak her konuda araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, insanlığa hizmet edecek vasıflı insanlar yetiştirmek. Geri kalmış ve kalkınmakta olan ülkelerin ekonomik, kültürel, sosyal ilerlemelerine katkıda bulunulması için uluslararası alanda çaba göstermek.
f) Ana-çocuk sağlığı ile ilgili çalışmalarda bulunmak. Çocukların beden ve ruh sağlığının korunması, çocuk ölümlerinin azaltılması, sokak çocuklarının ve özürlülerin topluma kazandırılması için sosyal faaliyetlerde bulunmak. Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele için sosyal çalışmalar yapmak veya yapılanlara destek vermek. Bunun için her türlü sağlık tesisleri, hastaneler, dispanserler, kreşler, çocuk bakım yurtları, güçsüzler ve yaşlılar bakım yurtları, rehabilitasyon merkezleri kurmak. Fakir hastalara ilaç ve tedavi yardımı yapmak.
g) Yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek savaş, deprem, yangın- sel vs her türlü felaket sonrası afetzedelerin ihtiyaç duyacakları gıda, giyim, tıbbi malzeme gibi her türlü ayni, nakdi yardımda bulunmak. Bu amaçla afet zamanlarında görevlendirilmek üzere ekipler kurmak, arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak, gerekli olan ihtiyaç malzemesini daima hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapmak. Afet bölgelerinde aşevi, kreş, klinik, dispanser, hastane, okul, kurs, yetimhane, barınma evleri vs kurmak veya kurulmasına yardım etmek. Afetzedeleri yurtiçinde veya yurtdışında tedavi ettirmek.
h) Derneğimizin amaçları doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında öğrencilere hizmet vermek üzere ilköğretim, lise seviyesinde özel okullar, her nevi eğitim ve öğretim kurumları açmak. İlköğretim, lise, kreş, yurt, pansiyon, kurs, dershane, kütüphane, etüt merkezi açmak ve işletmek. Ulusal ve uluslararası ilmi toplantı, kongre ve konferanslar düzenlemek ve katılmak. İlim adalarıyla ve üniversitelerle işbirliğinde bulunmak. Derneğin amaçları doğrultusunda daha iyi ve verimli hizmetler yapılabilmesi için derneğin güçlenmesine ve kamuya tanıtımına yönelik faaliyetler yapmak.
i) Yurtiçi ve yurtdışındaki kültür, sanat çevreleri ve kurumları ile yoğun ilişkiler kurup, kültürler arsı diyalogu ve karşılıklı ilişkileri geliştirici faaliyetler yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında kabiliyetli öğrenci, araştırtmacı, sanatçı, yazar, kültür ve bilim adamlarını her bak8ımdan desteklemek. Eğitim, staj, master, ihtisas, doktora ve araştırma yapma imkanı sağlamak, burs vermek veya temin etmek.
j) Derneğimizin amaçları doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında her türlü kültürel faaliyette bulunmak. Teşvik maksatlı yarışmalar tertip etmek. Tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla sinema, tiyatro, dergi, bülten, kitap, gazete gibi her türlü periyodik, süreli, yazılı, sesli ve görüntülü yayınlar ile ulusal ve uluslar arası sahada kitle iletişim ve basın-yayın faaliyetinde bulunmak.
k) Kurban kesmek isteyen kişilere dernek nezdinde kurban kesim mahalli tesis ve tahsis etmek, ayrıca yurtiçi ve yurtdışında kurban kesim organizasyonlarında bulunmak.
l) Dernek amaçları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında kültür ve tarih gezileri, tur ve ziyaretler tertip etmek.
m) Dernek, çeşitli basın-yayın kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ayni ve nakdi yardımlar toplayarak, yurtiçi ve yurtdışında ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmak.

DERNEK AMBLEMİ

Madde 3-) Derneğin amblemi, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem Valilik katında yapılır. Dernek amblemi, Yönetim Kurulu’nun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik Hükümleri
ÜYELİK ŞARTLARI

Madde 4-) Derneğin amaçlarını benimseyen, on sekiz (18) yaşını doldurmuş, üyeliğine herhangi bir kanuni engel bulunmayan gerçek kişiler ile benzer amaçlar taşıyan ve üyeliğine herhangi bir kanuni engel bulunmayan tüzel kişiler derneğe üye olma müracaatında bulunabilirler.

ÜYELİK İŞLEMLERİMadde 5-) Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

5.1 Dernek üyesi olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, dernek amacı ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, üyelik şartlarına haiz olduklarını beyan eden “Üye müracaat formu”nu doldurup dernek başkanlığına sunarlar,. Tüzel kişilikler için üye olmak isteyen tüzel kişiliğin yönetim kurulu kararı ve temsil yetkisi verilen kişinin kimlik bilgilerinin verilmesi gerekir.
5.2 Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri veya kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere otuz gün (30) içinde adayın müracaatı ile ilgili kararını verir va adaya yazılı olarak bildirir.
5.3 Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisi ile yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılmaz.
5.4 Dernek yönetim Kurulunu, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilmez.

ÜYELİKTEN AYRILMA

Madde 6-) Üyelik, ölüm veya istifa ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal sebeplerle ayrılanların yasal sebebin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma talebinde bulunulan çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden d ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 7-) Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir.

7.1 Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, görev almaktan ısrarla kaçınmak, Derneğin amaç ve hizmet konularına ilgisizlik göstermek, Dernek ana tüzüğü hükümleri ile Genel kurul kararlarına aykırı davranmak.

7.2 Ödenmemiş altı aylık veya daha fazla üyelik aidatı bulunmak.
7.3 Üyeliğin sona ermesi. Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ

Madde 8 – Dernek yönetim Kurulu, üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve salt çoğunluk ile verir, yazılı olarak üyeye bildirilir. Ayrılan ve çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde dernek yönetim kuru yasal yollara başvurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Hükümleri
ORGANLAR
Madde 9-) Derneğin organları aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

9.1.) Genel Kurul
9.2.) Yönetim Kurulu
9.3.) Denetleme Kurulu
9.4.) Danışma Kurulu

GENEL KURUL
Madde 10-) Dernek Genel kurulu ÜÇ 83) yılda bir olağan olarak Dernek Merkezinde veya yönetimce uygun görülecek bir yerde MART ayında toplanır.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİMadde 11-) Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

11.1. Dernek Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini tespit eder ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur.
11.2. Genel kurula katılacak üyeler, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi dernek merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan gazetelerin birinde en az on beş (15) gün önceden duyurulmak suretiyle toplantıya çağrılırlar. İlk toplantıda toplantı ve müzakere nisabı üye sayısının çoğunluğudur.
11.3. İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim kurulu ile Denetleme Kurulu asil üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
11.4. Genel Kurul toplantısı birden çok geriye bırakılamaz.
GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİMadde 12-) Genel Kurul Toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.
12.1 Genel Kurul, sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı veya Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.
12.2 Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az (1/10)’u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.
12.3 Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup oyunu bizzat kendisi kullanabilir.
12.4 Genel Kurulda karar yeter sayısı, genel kurula katılanların çoğunluğudur. Ancak kanunen özel çoğunluk aranan haller, ana tüzük değişikliği ve Derneğin feshine ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Madde 14-) Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

14.1. Genel kurul kararları, ana tüzük değişikliği ve derneğin feshi dışında, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.
14.2. Yürürlükteki yasalar ile Dernek ana tüzüğü hükümleri çerçevesinde gerekli kararları almak.
14.3. Çalışma dönemi programı ile muhammen bütçeyi görüşüp onaylamak.
14.4. Çalışma dönemi yönetim ve denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek.
14.5. Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve glir gider çizelgelerini; denetleme kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak veya onaylamamak ve yönetim kurulu üyelerini aklamak veya aklamamak.
14.6. Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp üçte iki (2/3) çoğunlukla karara bağlamak.
14.7. Taşınmaz mal satın alınması, satılması ve kiralanması ile ilgili yönetim kuruluna genel veya özel yetki vermek.
14.8. Derneğin feshine ve malvarlığının dağıtılmasına üye tam sayısının üçte iki (2/39 çoğunluğu ile karar vermek.
14.9. Gerekli diğer konularda karar vermek.